آناپورنا

وسیع باش..... و تنها..... و سربه زیر ..... و سخت